Thursday, July 31, 2014

Monday, July 28, 2014

ATD Results declared SSC Purak Examination July 2014 Result


ATD Results declared

 


SSC Purak Examination July 2014 Result

Press note For SSC Purak Examination July 2014 Result

Results are available on 31/7/2014 on Boards distribute centers.

 
 

Lower Primary Recruitment (1 thi 5)


Breaking news
Lower Primary Recruitment (1 thi 5)
Recruitment for Other medium.
Applying starting from 31/7/2014 on www.ptcgujarat.org and www.vidyasahayakgujarat.org

Total seats - 305

Saturday, July 26, 2014

સાતમા પગારપંચ - સંભવિત સ્કેલ - પગાર - ૦૧/૦૧/૨૦૧૬
સાતમા પગારપંચ - સંભવિત સ્કેલ - પગાર - ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ જાણવા અહિ READ MORE ઓપ્શન પર ક્લીક
કરો. અત્યારે તો હથેળીમાં ચાંદ દેખાય છે. સાતમા પગારપંચનો રોકડમાં અમલ વાઈબ્રન્ટ  ગુજરાતમાં  ૨૦૧૮-૧૯-૨૦ પહેલાં થાય તેની સંભાવના ૧૦ થી ૨૦ % જ ગણી શકાય.

પ્રાર્થના


નમસ્કાર,
મિત્રો, અહીં મૂકેલ તમામ પ્રાર્થના ગીતોના કોપીરાઈટ જે તે રચનાકાર તથા સંગીતકારના છે. અહીં આ પ્રાર્થના ગીતો મૂકવાનો ઈરાદો ફક્ત ને ફક્ત શિક્ષકો તેમજ વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી થવાનો છે. તેમ છતાં કોઈના કોપીરાઈટનો ભંગ થતો હોય તો જાણ કરજો તેને તાત્કાલિક હટાવી લેવામાં આવશે.


યા કુન્દે ન્દુ તુ સાર હાર ધવલા 
ઓમ તત સત શ્રી નારાયણ તું 
વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ 
પ્રેમળ જ્યોતિ તારો દાખવી 
મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું 
મંગલ મંદિર ખોલો દયામય 
અસત્યો માંહેથી પ્રભુ પરમ સત્યે તું લઇ જા 
ઓ ઈશ્વર ભજીએ તને મોટું છે તુજ નામ 
જીવન અંજલિ થાજો મારું જીવન અંજલિ થાજો 
નૈયા ઝુકાવી મેં તો જોજે ડુબી જાય ના 
મુક્તિ મળે કે ના મળે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે 
હમ એક બને હમ નેક બને હમ જ્ઞાન કી જ્યોત જગાએ  
અલ્લાહ તેરો નામ ઈશ્વર તેરો નામ 
અમે તો તારા નાના બાળ અમારી તું લેજે સંભાળ 
અંતર મમ વિકસિત કરો અંતરતર હે  
એક તું હી ભરોસા એક તું હી સહારા 
હમકો મન કી શક્તિ દેના મન વિજય કરે 
ઇતની શક્તિ હમેં દેના દાતા 
જૈસે સૂરજ કી ગરમી સે
પ્રાણી માત્રને રક્ષણ આપ્યું 
સત્ય અહિંસા ચોરી ન કરવી 
તેરી પનાહ મેં હમેં રખના 
તું હી રામ હૈ તું હી રહીમ 
તુમ હી હો માતા પિતા તુમ હી હો 
વંદે દેવી શારદા 

અચ્યુતમ કેશવમ કૃષ્ણ દામોદરમ 
એ માલિક તેરે બંદે હમ 
તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે 
હે કરુણાના કરનારા તારી કરુણાનો કાંઈ પાર નથી 
જીવન જ્યોત જગાવો પ્રભુ હે જીવન જ્યોત જગાવો 
મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું સુંદર સર્જનહારા રે 
આ નભ ઝૂક્યું તે કાનજી ને ચાંદની તે રાધા રે 
એકજ દે ચિનગારી મહાનલ એકજ દે ચિનગારી 
તમે મન મૂકીને વરસ્યા અમે જનમજનમના તરસ્યા 

Tuesday, July 22, 2014

Patan Jillafer camp mate ખાલી જગ્યાઓની માહિતી


Patan Jillafer camp mate ખાલી જગ્યાઓની માહિતી

NEW:

કેમ્પમાં દર્શાવવાની Language સંભવિત જગ્યાઓ મેળવવા અહી ક્લિક કરો

કેમ્પમાં દર્શાવવાની Maths Science સંભવિત જગ્યાઓ મેળવવા અહી ક્લિક કરો

કેમ્પમાં દર્શાવવાની Social Science સંભવિત જગ્યાઓ મેળવવા અહી ક્લિક કરો


  સૂચના :

અત્રેથી દર્શાવવામાં આવેલી માહિતી માત્ર જાણકારી માટેજ છે. અને જે તદ્દન સંભવિત છે. .
કેમ્પના સ્થળ પર જાહેર ડિસ્પલે બોર્ડ પર મૂકવામાં આવેલી યાદી આખરી યાદિ ગણાશે જેની સબંધાકાર્તાઓએ નોધ લેવી

Government Secondary Recruitment


રજીસ્ટર્ડ થયેલી સરકારી ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં (ગુજરાતી માધ્યમ) શિક્ષણ સહાયકની ભરતી પ્રક્રિયા
વર્ષ-૨૦૧૪

     સમગ્ર પ્રક્રિયા ઓનલાઈન હોવાથી હાલ ઉમેદવારે ફોર્મ કોઈ પણ જગ્યાએ જમા કરવાનું નથી. ઉમેદવારે ફોર્મ પોતાની પાસે સાચવી રાખવાની રહેશે.

     ચલન ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૦૨-૦૮-૨૦૧૪ છે. ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૦૪-૦૮-૨૦૧૪ છે.

     ખાસ નોંધ :
જે વ્યક્તિઓએ લઘુત્તમ યોગ્યતાના માપદંડ (લાયકાતો) પુરા કરેલ નથી, ઉદાહરણ તરીકે TAT પરીક્ષા નાપાસ થયેલ હોય તેઓ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષક-સહાયક ની પોસ્ટ માટે અરજી કરવા લાયક ગણાશે નહિ.
સૌપ્રથમ ચલનની નકલ પ્રિન્ટ કરી નિયત ફી SBI ની કોઈપણ શાખામાં ભરવી, ત્યારબાદ ચલન ભર્યાના લીસ્ટમાં ઉમેદવારના નામનો સમાવેશ થયા બાદ જ અરજીપત્રક ભરી શકાશે (ફી ભર્યા બાદ ઓછા માં ઓછા ૪૮ કલાક બાદ ઉમેદવાર પોતાનું નામ લીસ્ટમાં જોઈ શકશે.)
SEBC ઉમેદવારો માટે: તારીખ ૦૧-૦૪-૨૦૧૩ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૪ સમયગાળાની આવકને ધ્યાને લઈને નોનક્રીમીલીયાર સર્ટીફીકેટ (પરિશિસ્ટ-ક) તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૪ પછીની તારીખનું ગુજરાતીમાં મેળવેલ માન્ય ગણાશે.
આ સર્ટીફીકેટ ન ધરાવતા ઉમેદવાર નો સમાવેશ General Category માં કરવામાં આવશે. તેવા ઉમેદવારોએ બિનઅનામત માટેની ચલનની પ્રિન્ટ કરી જરૂરી ફી ભરવાની રહેશે.
જે ઉમેદવારોએ ૨૦૧૧ અને ૨૦૧૪ માં લેવાયેલ બંને TAT પરિક્ષામાં ઉપસ્થિત થયેલ હોય તેઓએ બંને ટાટ નંબર ચલન અને અરજીપત્રકમાં આપવાના રહેશે.

Click here for Chalan

Click here for Advertisement

G.K
http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png

http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png

http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png
http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png
http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png
http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png
http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png


http://www.rijadeja.com/about/docs/images/pdf_icon.png