Friday, January 6, 2017

GUNOSTAV 7 ROJKAM EXCEL FILE

Gunotsav Rojkam mate Patrak 1 , Patrak 2 ane Kothali par lagavvana label no namuno Pdf ane Excel file ma
Tamam mahiti English ma Arial font ma bharvani chhe. Ger hajar balkoni OMR sheet parat mokalvani nathi teni mahiti rojkam ma mokalvani chhe.

No comments: