Friday, February 10, 2017

Varshik Ijafa manjur karva babat

Varshik Ijafa (Yearly Increment) January ane July ma manjur kari sakashe.

2 January thi 1 July sudhi ni nimnuk tarikh vala ne 1 January na roj temaj 2 July 1st January vachhe Nimnuk tarikh hoy emne pachhi ni 1st July na roj Ijafo malshe.

Read Increment Paripatra Page 1 : Click Here

Read Page 2 :Click Here


No comments: